Kumpulan Penelitian Akademik (Jurnal Ilmiah, Skripsi dan Tesis) Tentang Konsep dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Islam
Di bawah ini adalah kumpulan hasil penelitian akademik; berupa jurnal ilmiah dan tugas akhir (Skripsi dan  Tesis). Kesemuanya terkait dengan Konsep dan Tujuan Pembelajaran PAI.

JURNAL ILMIAH

1.      Relevansi Konsep Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Dengan Pendidikan Modern (https://media.neliti.com/media/publications/70238-ID-relevansi-konsep-pendidikan-islam-ibnu-k.pdf)
2.      Konsep Pendidikan Islam: Telaah Pemikiran Pendldikan Mohammad Natsir (https://media.neliti.com/media/publications/69367-ID-konsep-pendidikan-islam-telaah-pemikiran.pdf)
3.      Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Ibnu Sina (https://media.neliti.com/media/publications/81380-ID-konsep-pendidikan-islam-dalam-perspektif.pdf)
4.      Reaktualisasi Konsep Tri Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam Perspektif Pendidikan Islam Bagi Generasi Milenial (https://media.neliti.com/media/publications/259871-reaktualisasi-konsep-tri-pusat-pendidika-dfa527f8.pdf)
5.      Konsep Pendidikan Agama Islam Perspektif Imam Al-Ghazali (https://media.neliti.com/media/publications/195150-ID-konsep-pendidikan-agama-islam-perspektif.pdf)
6.      Pendidikan Islam Multikultural: Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah (https://media.neliti.com/media/publications/62492-ID-pendidikan-islam-multikultural-telaah-pe.pdf)
7.      Progresivisme John Dewey Dan Pendidikan Partisipatif Perspektif Pendidikan Islam (https://media.neliti.com/media/publications/117981-ID-progresivisme-john-dewey-dan-pendidikan.pdf)
8.      Konsep Pendidikan Akhlak (Komparasi Pemikiran Al-ghazali dan Barat) (https://media.neliti.com/media/publications/226421-konsep-pendidikan-akhlak-komparasi-pemik-1e4b9496.pdf)
9.      Paradigma Humanisme Religius Pendidikan Islam (Telaah Atas Pemikiran Abdurrahman Mas'ud) (https://media.neliti.com/media/publications/271155-paradigma-humanisme-religius-pendidikan-b1f28407.pdf)
12.  Character Building Dalam Konsep Pendidikan Imam Zarkasyi Ditinjau Dari Filsafat Moral Ibnu Miskawaih (https://media.neliti.com/media/publications/84509-ID-character-building-dalam-konsep-pendidik.pdf)


TESIS

1.      Studi kritis perbandingan konsep Pendidikan Islam K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Ahmad Dahlan (http://digilib.uinsby.ac.id/34934/3/Febrimardiansyah_F02315056.pdf)
2.      Perbandingan konsep pendidikan moral menurut pemikiran Emile Durkheim dan Al-Ghazali serta relevansinya dengan pendidikan moral di Indonesia (http://digilib.uinsby.ac.id/32006/)
3.      Konsep pendidikan agama islam menurut Ibn Sahnun dan KH. Hashim ash’ari: komparasi kitab adab al mu’allimin dan kitab adabul al alim wa al muta’allim (http://digilib.uinsby.ac.id/6640/)


SKRIPSI
1.      Konsep Modernisasi Pendidikan Islam : Studi Komparasi Pemikiran A. Mukti Ali dan Azyumardi Azra (http://digilib.uinsby.ac.id/3599/)
2.      Komparasi Antara Konsep Kurikulum 2013 Dan Konsep Pendidikan Ibn Sina (http://digilib.uinsby.ac.id/1406/)


Kumpulan Penelitian Akademik (Jurnal Ilmiah, Skripsi dan Tesis) Tentang Konsep dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Islam Kumpulan Penelitian Akademik (Jurnal Ilmiah, Skripsi dan Tesis) Tentang Konsep dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Islam Reviewed by blogger cirebon 2 on September 28, 2019 Rating: 5
Diberdayakan oleh Blogger.